327937072 biuro@biobyte.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych”) jest:
BIOBYTE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 43C, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410729, NIP: 6342806666, REGON 242854358
2. W spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (Sz. P. Maciej Kaczmarski), z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail daneosobowe@biobyte.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi informatycznej.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy firmy Biobyte w zakresie swoich obowiązków służbowych realizowanych na podstawie upoważnienia. Odbiorcami mogą być także instytucje państwowe upoważnione z mocy prawa.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych spowoduje niemożność realizacji usługi informatycznej przez Biobyte.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji usługi informatycznej oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z prawem podatkowym.
8. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia danych, jednakże z ograniczeniem tego praw w myśl art. 17ust. 3, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 1 i 2 powyżej.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.